Proces certyfikacji

Proces certyfikacji przeprowadzany jest według ściśle określonych procedur, które przywołane są w Księdze Jakości Centrum. Funkcjonujący w Centrum system jakości zapewnia bezstronne, rzetelne i profesjonalne przeprowadzenie procesu certyfikacji.


Poniżej przedstawiono uproszczony schemat blokowy procesu oraz skrócony opis przebiegu certyfikacji.

1. Wnioskowanie

Wnioskujący, ubiegający się o certyfikat kompetencji lub o ponowną certyfikację, powinien złożyć w ECCRiSTS wypełniony wniosek o rozpoczęcie procesu certyfikacji (ponowną certyfikację) wraz z dokumentacją, której specyfikacja zawarta jest na odpowiednich formularzach (wnioskach).

2. Kwalifikacja

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację i ocenę dostarczonej dokumentacji. Po zakończeniu oceny dokumentacji Wnioskującego, Komisja Kwalifikacyjna przekazuje do Kierownika Centrum komplet dokumentów zawierający stwierdzenie o spełnieniu bądź niespełnieniu wymagań kwalifikacyjnych z określoną datą upłynięcia ważności dokumentów wnioskującego - ważność 6 miesięcy. Wnioskujący, kwalifikujący się do rozpoczęcia procesu certyfikacji nazywany jest Kandydatem. Po otrzymaniu od Komisji Kwalifikacyjnej dokumentacji Wnioskującego, w przypadku kwalifikacji, Centrum informuje o wyniku kwalifikacji i potwierdza termin egzaminu.

3. Egzamin

Egzamin na certyfikowanego rzeczoznawcę przeprowadzany jest w następujących kompetencjach:

A. Technika samochodowa,
B. Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
C. Wycena wartości oraz kosztów pojazdów samochodowych i jakości napraw,
D. Pojazdy zabytkowe.

3.1. Forma egzaminu. Certyfikacja po raz pierwszy.
Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

3.1.1. Część pisemna
Pisemna część egzaminu przeprowadzana jest w formie testu. Test polega na wyborze jednej poprawnej odpowiedzi spośród trzech lub czterech możliwych, w zależności od skonstruowania pytania. Kandydat odpowiada na 8 pytań w każdej z kompetencji. Egzamin pisemny jest zdany, gdy kandydat zakreśli poprawnie odpowiedź na co najmniej 5 pytań z każdej kompetencji, w której zdaje egzamin. Nie zdanie kompetencji A powoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu egzaminowania.

3.1.2. Część ustna
Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest otrzymanie pozytywnego wyniku z części pisemnej. Egzamin ustny składany jest przed Komisją Egzaminacyjną. Kandydat losuje z puli pytań egzaminacyjnych po trzy pytania w każdej z kompetencji. Kandydat ma 10 minut na przygotowanie odpowiedzi na wylosowane pytania, chyba że zrezygnuje z tego prawa. Po tym czasie odpowiada przed Komisją na wylosowane pytania.
Ta część egzaminu jest zdana, gdy kandydat udzieli prawidłowej odpowiedzi, na co najmniej dwa pytania spośród wylosowanych trzech dla każdej z kompetencji. Nie zdanie kompetencji A powoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu egzaminowania. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Kandydat przystępuje do ostatniej części.
W ostatniej części, spośród przysłanych opinii, Kandydat prezentuje po jednej opinii w każdej z kompetencji, o którą się ubiega i referuje zagadnienie. Członkowie komisji przekazują swoje sugestie i uwagi do opinii. Część ta nie jest oceniana (punktowana) przez Komisję Egzaminacyjną.

3.1.3. Forma egzaminu. Ponowna certyfikacja
Egzamin Kandydata ubiegającego się o ponowną certyfikację, który złożył dokumentację, gdy poprzedni certyfikat nie stracił ważności, jeżeli w tym okresie nie było terminu egzaminu, a Kandydat nie zaprzestał działalności i udokumentuje ten okres wykazem zrealizowanych prac, forma egzaminu jest taka, jak przy ponownej certyfikacji. W każdym innym przypadku forma egzaminu jest taka, jak certyfikacja po raz pierwszy. Egzamin podczas procesu ponownej certyfikacji przebiega w trzech etapach:

   1. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej wybierają po jednej opinii w każdej ze zdawanych kompetencji. Każda z przedstawionych opinii jest szczegółowo omawiana i dyskutowana przez członków komisji oraz rzeczoznawcę. Każdą referowaną opinię kończą wnioski; ewentualne uwagi w przypadku zidentyfikowania nieścisłości. Część ta nie jest oceniana (punktowana) przez Komisję Egzaminacyjną.

   2. Kandydat referuje wybrane przez Komisje Egzaminacyjną opinie. Po zreferowaniu wybranej przez Komisję Egzaminacyjną opinii spośród nadesłanych w danej kompetencji, każdy z członków Komisji Egzaminacyjnej zadaje Kandydatowi co najmniej po jednym pytaniu w tej kompetencji. Sekretarz odnotowuje treść pytania oraz przez kogo zostało zadane. Tą część egzaminu uznaje się za pozytywną, gdy kandydat odpowie poprawnie na 2 pytania z 3 postawionych w każdej z kompetencji. Nie zdanie kompetencji A powoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu procesu egzaminowania.

   3. W kolejnej części egzaminu kandydat losuje pytania z puli pytań w ilości po trzy pytania w każdej zdawanej kompetencji. Tą część egzaminu uznaje się za zdaną, gdy Kandydat odpowie poprawnie na 2 pytania z 3 wylosowanych w każdej z kompetencji. Nie zdanie kompetencji A powoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu egzaminowania.

Egzamin uznaje się za zdany, gdy każdy z etapów tego egzaminu jest zdany.

4. Decyzja o certyfikacji

Gdy Kandydat ukończy egzamin z wynikiem pozytywnym, Kierownik Centrum po analizie pełnej dokumentacji procesu podejmuje decyzje o zatwierdzeniu/niezatwierdzeniu certyfikatu kompetencji.

5. Wydanie certyfikatu

Certyfikat wydawany jest na okres trzech lat. Wydanie certyfikatu następuje po zdaniu egzaminu, podpisaniu umowy o nadzorze oraz dokonaniu stosownych opłat.

6. Nadzór

Proces nadzorowania rozpoczyna się z chwilą wydania certyfikatu kompetencji. Nadzór polega na monitorowaniu pracy rzeczoznawcy opierając się na ewentualnych doniesieniach o nadużyciu certyfikatu kompetencji oraz corocznego przeglądu dokumentów z prowadzonej działalności rzeczoznawczej. Nadzór prowadzony jest przez Centrum.

7. Kryteria utrzymywania certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego

Warunek utrzymania certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego realizowany jest poprzez proces nadzoru, który rozpoczyna się z chwilą wydania certyfikatu kompetencji. Certyfikowany rzeczoznawca, najpóźniej w terminie do 14 dni po upływie każdego roku, licząc od daty wydania certyfikatu kompetencji, zobligowany jest do:

 1. Przedstawienia wykazu wszystkich wykonanych swoich prac z okresu ostatniego roku, w których powołał się na wydany przez Centrum certyfikat.
 2. Prowadzenia i udostępnienia kserokopii książki skarg i reklamacji wraz z ewentualnymi jej zapisami.
 3. Udostępnienia, na życzenie Centrum, wybranych losowo opinii technicznych.
 4. Przedstawienia co najmniej jednego zaświadczenia o odbytym szkoleniu w ciągu roku (np.: z zakresu najnowszych rozwiązań techniki motoryzacyjnej lub innych związanych z zakresem kompetencji, w jakich rzeczoznawca posiada certyfikat).